Οδηγίες προς Διευθυντές/ντριες και υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων 2023, για ένταξη στην κατηγορία υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ή μαθησιακές ανάγκες: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Φ.Α._ΨΙΩΞ46ΜΤΛΗ-Λ6Β

Για πρώτη φορά εντάσσονταιστην κατηγορία  υποψήφιοι στο φάσμα του αυτισμού.