Σας ενημερώνουμε ότι όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.

Μετά την 14/02/2023 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Δείτε τη εγκύκλιο του  ΥΠΑΙΘ: ΕΞΕ – 9372 – 2023 – Προθεσμία των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ

και την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2023_ΑΔΑ 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8